اردوی صحرایی عاشوراییان با شرکت بسیجیان، پایوران و سربازان وظیفه لشکر عملیاتی مردم پایه پنج نصر برگزار شد
نهمین جلسه شورای عالی بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان خراسان رضوی