اجرای دوازدهمین طرح رایگان سفیران سلامت در حاشیه شهر مشهد