اولین جلسه مدیران کانون های بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت سپاه امام رضا علیه السلام استان خراسان رضوی در سال 97

اولین جلسه مدیران کانون های بسیج پیشکسوتان جهاد وشهادت سپاه امام رضا علیه السلام استان خراسان رضوی در سال97 باحضور براردر بسیجی علی اکبر گرمه ای مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان استان ومدیران کانونهای استان با موضوع تبیین برنامه های سال جدیدوگزارش مدیران کانونها درخصوص آخرین جذب نیرو برگزار گردید.