شرکت تعدادی ازاعضای شورای سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان خراسان رضوی درمجمع عالی سازمان بسیج پیشکسوتان

روز گذشته تعدادی ازاعضای شورای سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت استان خراسان رضوی درمجمع عالی سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت در مجمع عالی سپاه شرکت کردند.