اردوی صحرایی عاشوراییان با شرکت بسیجیان، پایوران و سربازان وظیفه لشکر عملیاتی مردم پایه پنج نصر برگزار شد

اردوی صحرایی عاشوراییان به مدت سه روز با شرکت بسیجیان، پایوران و سربازان وظیفه لشکر عملیاتی مردم پایه پنج نصر و سردار نظری؛ فرمانده سپاه امام رضا(ع) و نیز سرهنگ رجبپور؛ فرمانده لشکر عملیاتی پنج نصر برگزار شد.