خروش بجستانی ها در 13 آبان

مردم ولایتمدار شهرستان بجستان همزمان با روز 13 آبان با حضور در خیابانهای شهر و روستا نسبت به سیاست های امریکا اعلام انزجار کردند و شعار مرگ بر امریکا و هیهات مناالذله سردادند