همایش بصیرتی حماسه بیداری در تالار شهر مشهد برگزار شد

همزمان با ایام اا.. حماسه نه دی همایش حماسه بیداری توسط حوزه 2 بسیج ادارات در محل تالار شهر برگزار شد