حضور سردار مرتضوی فرماندهی محترم قرارگاه ثامن الائمه در سومین جلسه هم اندیشی سرداران و فرماندهان پیشکسوت بسیجی جهاد و شهادت سپاه امام رضا علیه السلام استان خراسان رضوی

سومین جلسه شورای سیاستگذاری وهم اندیشی سرداران و فرماندهان پیشکسوت بسیجی جهاد و شهادت سپا0 امام رضا علیه السلام ستان خراسان رضوی درساعت 6 صبح روز دوشنبه مورخه 98/5/14با حضور سردار مرتضوی فرمانده محترم قرارگاه ثامن الائمه وتعدادی از سرداران و فرماندهان پیشکسوت بسیجی با موضوع :تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب وبررسی انتخابات مجلس شورای اسللامی در محل قرارگاه ثامن برگزار گردید