تشییع پیکرشهید محسن مهاجرقوچانی

پیکر شهید "محسن مهاجر قوچانی" پس از ۳۷ سال به آغوش خانواده بازگشت. پیکر این شهید صبح یکشنبه هفدهم شهریور ماه بر دوش مردم مشهد تشییع شد.