همایش پیاده روی خانوادگی با حضور ویژه خانواده شهدا، جانبازان و ازادگان

همایش پیاده روی خانوادگی با حضور ویژه خانواده شهدا، جانبازان و ازادگان تا بوستان کوهسنگی برگزار گردید